Verantwoording

Allereerst de verantwoording in en door het samenwerkingsverband. Vooraf beschrijven scholen hoe de door het samenwerkingsverband VO-HW beschikbaar gestelde middelen worden ingezet. Het samenwerkingsverband bespreekt dit in het scholenoverleg. De verantwoording gebeurt achteraf aan de hand van een jaarverslag waarin zowel de scholen als het samenwerkingsverband inzichtelijk maken hoe en met welk resultaat de middelen zijn ingezet. Daarnaast vindt overleg plaats met de gemeenten en de ondersteuningsplanraad t.b.v. de instemming op het ondersteuningsplan.

Wat betreft de verantwoording naar externe partijen is met name de inspectie van belang. Jaarlijks dient aan de inspectie de door een accountant goedgekeurde jaarrekening inclusief het bestuursverslag te worden verzonden. Ook het ondersteuningsplan moet aan de inspectie gestuurd worden.