Bestuur en organisatie

Bestuursmodel en medezeggenschap

Het bestuur heeft gekozen voor het bestuurs- directiemodel. In de statuten zijn opgenomen de taken en de bevoegdheden van het bestuur en de directeur, de geschillenregeling, de procedure ondersteuningsplan in relatie tot de gemeenten en de ondersteuningsplanraad en de informatievoorziening aan de ouders.

Als hoofdzaken hieruit het volgende: Het bestuur oefent zijn taken en bevoegdheden uit, zoals vermeld in de statuten van de stichting. Het intern toezicht in het bestuur is geregeld door het scheiden van uitvoerende taken en activiteiten (dagelijks bestuur) en toezichthoudende taken en activiteiten (toezichthoudend deel van het bestuur). Het dagelijks bestuur ziet toe op de uitvoering van de taken en op de uitoefening van de bevoegdheden welke aan de directeur van het samenwerkingsverband zijn gemandateerd. 

Het samenwerkingsverband VO-HW beschikt over drie overleggen, namelijk het bestuur, de scholen en de coördinatoren onderwijsondersteuning. Daarnaast zijn er de overleggen tussen de scholen voor primair, voortgezet en middelbaar onderwijs en kunnen er incidenteel werkgroepen worden geformeerd. In het overleg Passend Verbinden maken het samenwerkingsverband, de gemeenten en de instellingen voor de jeugdhulp afspraken over de gezamenlijke  begeleiding. De werkgroepen, overleggen, rapporteren aan het scholenoverleg. In het scholenoverleg wordt het beleid voorbereid. De besproken plannen worden voorzien van een advies en indien aan de orde ter besluitvorming aan het bestuur van het samenwerkingsverband VO-HW voorgelegd.

De medezeggenschap in het samenwerkingsverband is geregeld in de ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR bestaat uit vertegenwoordigers van personeel en ouders van de scholen.