Privacy

Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs hebben persoonsgegevens van leerlingen nodig om hun taken goed te kunnen uitoefenen. De wet passend onderwijs (artikel 17a WVO) schrijft voor dat een samenwerkingsverband de persoonsgegevens betreffende de gezondheid van leerlingen zonder toestemming mag verwerken voor zover het gaat om de toewijzing van ondersteuningsmiddelen of -voorzieningen, het adviseren over de ondersteuningsbehoeften of de toelaatbaarheid tot het VSO.

Dit betekent dat scholen deze gegevens zonder toestemming van ouders mogen verstrekken aan het samenwerkingsverband in het kader van een aanvraag. Het SWV VO-HW vindt het echter belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van het feit dat er gegevens uitgewisseld worden, welke dat zijn en met welk doel. Bij voorkeur tekenen ouders voor de uitwisseling van de gegevens. Scholen geven dit aan in het overleg over de ondersteuningsbehoeften met de ouders en de leerling. Verder meldt de school aan ouders welke gegevens eventueel uitgewisseld worden.

VO-HW bewaart persoonsgegevens gedurende de wettelijke termijn van drie jaar, waarbij uitsluitend het samenwerkingsverband en de deskundigen ten aanzien van de toelaatbaarheid (leden van het consultteam en de TLC) toegang hebben tot deze gegevens.

Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); dit is de Europese privacyregelgeving die vanaf 25 mei 2018 ook in Nederland van toepassing is en de Wet bescherming persoonsgegevens opvolgt.