Van curatie naar preventie

Op elke school wordt gewerkt met een ondersteuningsteam. In het ondersteuningsteam worden o.a. afspraken gemaakt over de inzet van (extra) ondersteuning. Daarnaast heeft de school de mogelijkheid om een consultaanvraag te doen. Aan het aanvragen van een plaats in een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) of een toelaatbaarheidsverklaring voor een plek bij een onderwijsopvang gaat altijd een consulttraject vooraf.

Plaatsing binnen een onderwijsopvang en het VSO zijn curatieve maatregelen. In het samenwerkingsverband is de wens uitgesproken zoveel mogelijk preventief te werken.
De ondersteuningsvragen van de leerling en de school zijn hierbij het uitgangspunt, waarbij de nadruk ligt op tijdige signalering van zorgwekkend gedrag of verzuim. Deze signalering kan leiden tot een aanpak vanuit de school die aansluit op de ondersteuningsbehoeften van de leerling, maar kan er ook toe leiden dat de school vragen heeft over de te nemen vervolgstappen. In de laatste situatie kan het zijn dat de school problemen signaleert die de school overstijgen.
Hierbij kan gedacht worden aan:

  • leerlingen waar de school zich zorgen over maakt en zelf (nog) geen oplossing weet;
  • leerlingen waarbij de school nog zoekend bent naar de juiste aanpak;
  • leerlingen die door problemen dreigen af te stromen of uit te vallen (dreigende thuiszitters);
  • leerlingen waarvoor een andere onderwijsplek meer passend lijkt.

De werkwijze die wordt gehanteerd, is de volgende:
In het geval de ondersteuningsvraag de basisondersteuning van de school overstijgt, wordt de leerling in het ondersteuningsteam besproken. Hierbij kunnen de schoolmaatschappelijk werker en de jeugdverpleegkundige aanschuiven. Bij dit gesprek worden de ouders en de leerling betrokken. De uitkomst is een plan van aanpak. Bij deze planvorming kunnen de beleidsmedewerker en de preferred expert van het samenwerkingsverband worden betrokken.
In geval het plan van aanpak niet tot het gewenste succes leidt, zal de focus nog meer gericht zijn op de verklaring achter het gedrag van de leerling. Ook zal de vraag wie de regiefunctie heeft (school of jeugdhulp) aan de orde komen. Wanneer het VSO het meest passend lijkt, wordt de aanvraag door de TLC in behandeling genomen.
Sinds het schooljaar 2018 – 2019 worden in het Wellant en het Actief College twee pilots gedraaid waarin vooral de vlotte verbinding onderwijs en jeugdhulp wordt gezocht.