Project preventie en Consult Team

Op elke school wordt gewerkt met een ondersteuningsteam. In het ondersteuningsteam worden o.a. afspraken gemaakt over de inzet van (extra) ondersteuning. Daarnaast heeft de school de mogelijkheid een consultvraag bij de CIZO in te dienen. Het aanvragen van een plaats in een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) of een toelaatbaarheidsverklaring voor het Rochade wordt altijd vooraf gegaan door een consulttraject.

Plaatsing binnen Rochade en het VSO zijn curatieve maatregelen. In het samenwerkingsverband VOVPR is de wens uitgesproken zoveel mogelijk preventief te werken. Onderdeel hiervan is Rochade ‘nieuwe stijl’, waarin de medewerkers van Rochade meer preventief ingezet worden op de scholen.  Lees meer                                                                                  De ondersteuningsvragen van de leerling en de school zijn hierbij uitgangspunt, waarbij de nadruk ligt op tijdige signalering van zorgwekkend gedrag of verzuim. Deze signalering kan leiden tot een aanpak vanuit de school die aansluit op de ondersteuningsbehoeften van de leerling, maar kan er ook toe leiden dat de school vragen heeft over de te nemen vervolgstappen. In de laatste situatie kan het zijn dat de school problemen signaleert die de school overstijgen. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • leerlingen waar de school zich zorgen over maakt en zelf (nog) geen oplossing weet;
  • leerlingen waarbij de school nog zoekend bent naar de juiste aanpak;
  • leerlingen die door problemen dreigen af te stromen of uit te vallen (dreigende thuiszitters);
  • leerlingen waarvoor een andere onderwijsplek meer passend lijkt.

Voor deze leerlingen kan een ‘consult-aanvraag’ in Onderwijs Transparant ingediend worden. Deze aanvraag is een vereenvoudigde versie van een Rochade- of VSO-aanvraag, gericht op de gesignaleerde problematiek in relatie tot de daaruit voortvloeiende ondersteuningsvragen. Deze consult-aanvraag wordt door de CIZO in behandeling genomen en leidt altijd tot een overleg tussen school, ouders en een orthopedagoog van het samenwerkingsverband VOVPR. Dit overleg beoogt een integrale visie op verklarende factoren waarna gezamenlijk afspraken gemaakt worden. Deze afspraken worden verwoord in een ontwikkelingsperspectiefplan waarin de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokkenen verwoord worden.