Klachtencommissie

3. Klachtencommissie

Waarom een klachtenprocedure?
Een klacht betekent dat er iets is misgegaan in de communicatie of dienstverlening door het samenwerkingsverband VO Hoekschewaard VO HW. Sommige klachten kunnen snel worden opgelost. Als u contact met ons opneemt en daarbij aangeeft dat u een klacht heeft, dan zorgen wij ervoor dat uw klacht wordt behandeld en zo snel mogelijk wordt opgelost. Is deze oplossing niet mogelijk, of bent u niet tevreden over het resultaat, dan volgt een nader onderzoek. Download button

De klachtencommissie van het samenwerkingsverband VOVPR behandelt en onderzoekt uitsluitend klachten over de uitvoering van de taken van het samenwerkingsverband VOVPR. Het gaat hierbij om klachten waarbij betrokkenen van mening zijn dat het samenwerkingsverband VOVPR zich niet dienstverlenend heeft opgesteld of niet goed heeft gecommuniceerd over werkwijzen, procedures of producten.

De klachtencommissie bestaat uit personen die niet bij het onderwerp van de klacht betrokken zijn.

Het klachtenformulier kunt downloaden en invullen. In het formulier kunt u de reden van uw klacht weergeven en omschrijven wat u wilt bereiken.

Download klachtenformulier volgt

Het klachtenformulier kunt u per e-mail opsturen naar: klachtencommissie-vovpr@outlook.com

Zodra de klacht hebben is ontvangen, krijgt u binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging. Degene die uw klacht behandelt neemt binnen tien werkdagen contact met u op. Als daar aanleiding toe is kan het samenwerkingsverband VOHW ook een beroep doen op de vertrouwenspersonen binnen het samenwerkingsverband VOHW. In bijzondere situaties kan de vertrouwensinspectie worden ingeschakeld.

Als uw klacht niet meteen afgehandeld kan worden dan kan de klachtencommissie van het samenwerkingsverband VOHW nader onderzoek doen. Doel van dit onderzoek is om na te gaan of de klacht gegrond is of niet.

Daarvoor worden de volgende stappen gezet:

• Informatie verzamelen
Als er meer informatie van u nodig is, dan vragen wij u om binnen vijf werkdagen deze informatie te geven. U kunt vragen om verlenging van deze termijn.
• Een hoorzitting organiseren
De klachtencommissie onderzoekt of de ontvangen informatie voldoende is om uw klacht verder af te handelen. Als de commissie het nodig vindt om u in het kader van uw klacht nader te horen, dan wordt u hiervoor uitgenodigd. De klachtencommissie zal u dan in de gelegenheid stellen uw klacht mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting. Dan kan in uitzonderlijke situaties ook telefonisch gebeuren

• Conclusie
U krijgt binnen zes weken schriftelijk bericht over de afhandeling van uw klacht. In het bericht staat wat er uit het onderzoek is gebleken en of uw klacht gegrond was. Is dat het geval, dan vermeldt de klachtencommissie uiteraard wat er aan uw klacht is gedaan of nog gedaan zal worden.
Vindt de klachtencommissie uw klacht niet gegrond, dan krijgt u daarvan de reden te horen.

Een klacht kan niet behandeld worden als:

• De klacht betrekking heeft op een organisatie, persoon of gebeurtenis waarover de klachtencommissie van het Samenwerkingsverband VOHW niet bevoegd is te oordelen.
• De klacht is ingediend door een daartoe niet bevoegd persoon.
• De klacht al eerder door de klachtencommissie is beoordeeld. Er zijn geen nieuwe feiten en/of nieuwe omstandigheden aangedragen, die een hernieuwde behandeling van de klacht rechtvaardigen.
• De klacht is onduidelijk, onbegrijpelijk of innerlijk tegenstrijdig verwoord op een wijze die in strijd is met respectvolle omgangsnormen.

Voor het indienen van een bezwaar verwijzen wij u naar de hoor-en adviescommissie van het samenwerkingsverband VOHW.

Voor klachten over een school kunt u zich direct melden tot de klachtencommissie van de school of het schoolbestuur.