Informatie voor indieners van een bezwaar

Procedure hoor- en adviescommissie van het SWV VO Hoelschewaard

Bezwaar tegen een besluit van de Commissie Integrale Zorg en Onderwijs
De Commissie Integrale Zorg en Onderwijs (CIZO) van het samenwerkingsverband VO Hoeschewaard (SWV VO HW) beslist of een leerling toelaatbaar is tot een school voor voortgezet speciaal onderwijs, of tot het praktijkonderwijs, of in aanmerking komt voor een aanwijzing leerwegondersteunend onderwijs.

Als u het niet eens bent met een besluit van de CIZO, kunt u een bezwaar indienen. De bezwaarprocedure is bedoeld om het bestuur van het samenwerkingsverband de gelegenheid te geven de eerdere beslissing te heroverwegen. Hierbij gaat het om zowel de formele als de inhoudelijke toetsing van het besluit. De hoor- en adviescommissie brengt alleen een advies uit aan de directeur van het samenwerkings­verband en het bestuur, zij beslist niet.   

Download button (volgt)

U kunt een bezwaarschrift indienen tegen een door de CIZO afgegeven

• Aanwijzing Leerwegondersteunend Onderwijs
• Toelaatbaarheidsverklaring tot praktijkonderwijs
• Toelaatbaarheidsverklaring tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Het bezwaarschrift dient u per e-mail in bij de hoor-en adviescommissie van het samenwerkingsverband (cordula.buma@ziggo.nl). t.a.v. drs. C. van Haersma Buma, ambtelijk secretaris.
Mevrouw van Haersma Buma is telefonisch bereikbaar onder nummer (06) 26 51 49 53.

Iedere belanghebbende kan een bezwaarschrift indienen. Een belanghebbende is iemand wiens belang rechtstreeks bij een besluit van de CIZO is betrokken. Belanghebbend zijn bijvoorbeeld:

  • De ouders of wettelijke vertegenwoordigers van een leerling waarvoor de aanwijzing of toelaatbaarheidsverklaring is aangevraagd.
    • De school die de aanwijzing of toelaatbaarheidsverklaring heeft aangevraagd.
    • Andere belanghebbenden.

U gebruikt voor het indienen van het bezwaarschrift het te downloaden model.
• U dient uw bezwaarschrift in binnen een termijn van 6 weken nadat u de aanwijzing of toelaatbaarheidsverklaring hebt ontvangen. Deze zes weken gaan in met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.
• Als u het bezwaarschrift schriftelijk indient, moet u gebruik maken van het te downloaden model. Vergeet niet dit te ondertekenen.

Download bezwaarschrift (volgt)

U hoeft alleen het bezwaarschrift in te dienen. Door dit te versturen naar de hoor-en adviescommissie geeft u hen toestemming om de benodigde informatie op te vragen bij de CIZO en de school.