Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Het Samenwerkingsverband VO-HW is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI moet op een internetsite de volgende gegevens publiceren: de naam van de instelling, de contactgegevens van de instelling, de hoofdlijnen van het beleidsplan, de functie en namen van de bestuurders, het beloningsbeleid, een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording.

Een algemeen nut beogende instelling is een instelling – niet zijnde een vennootschap met in aandelen verdeeld kapitaal, een coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij of een ander lichaam waarin bewijzen van deelgerechtigdheid kunnen worden uitgegeven die:

  1. Uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt;
  2. Voldoet aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden;
  3. Gevestigd is in het Koninkrijk, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een bij ministeriële regeling aangewezen staat, en door de daartoe bevoegde inspecteur als zodanig is aangemerkt;

 

Een niet in het Koninkrijk, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een bij ministeriële regeling aangewezen staat gevestigde, door onze Minister als zodanig aangemerkte instelling indien en zolang zij voldoet aan de door hem te stellen voorwaarden. Publiekrechtelijke lichamen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn algemeen nut beogende instellingen.